INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dovolujeme se Vám tímto způsobem poskytnout informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto něco nebylo jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

Co jsou osobní údaje
Osobními údaji jsou veškeré informace týkající se konkrétní osoby, která je díky těmto informacím identifikovaná nebo identifikovatelná. Osobním údajem je tedy každá informace, kterou lze přiřadit konkrétní osobě.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?
Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a. s.
se sídlem: Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice
IČO: 60112476
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1078
E-mail: hcdynamo@hcdynamo.cz
Seznam všech zpracovatelů dodáme na vyžádání.

Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?
Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Které Vaše osobní údaje zpracováváme?
Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy, nebo za účelem splnění právní povinnosti správce anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněnypodmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na e-mail společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním dokumentu.Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
www: https://www.uoou.cz

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.page2image1277105536

Mgr. Ivan Čonka
předseda představenstva
a ředitel hokejového klubu
HOCKEY CLUB DYNAMO PARDUBICE a.s.