Etický kodex trenérů mládeže

Vybrat sezónu
 
 1. Etické uvědomění je nutnou součástí odborné praxe trenéra mládeže Dynama Pardubice (dále jen trenéra). Schopnost a oddanost etickému jednání je základním aspektem kvality práce se sportovci.
 2. Etika se neomezuje jen na dodržování psaných pravidel. Obsah pojmu etika zahrnuje rovněž správné postoje mezi sportovci, trenéry, realizačními týmy, rozhodčími, diváky a novináři. 
 3. Etikou rozumíme také duchovní orientaci, která je základem pro chování každého člověka, trenéra nevyjímaje.
 4. Etické jednání vychází mj. ze schopnosti vcítit se do pozice druhého a podle toho také jednat.
 5. Etický kodex trenéra je dokumentem, který je závazný pro trenéry mládeže a podpisem pod jeho obsahem dávají najevo své ztotožnění se s obsahem etického kodexu.

I. OBECNÉ ETICKÉ ZÁSADY

 1. Trenér respektuje jedinečnost každého sportovce bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 2. Trenér respektuje právo každého sportovce na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení stejného práva u druhých osob při realizaci společného cíle.
 3. Trenér pomáhá sportovcům a týmům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich sportovním i osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play.
 4. Trenér musí při vykonávání trenérské činnosti dávat přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy.
 5. Trenér vykonává každodenní činnost na nejvyšší možné odborné úrovni.
 6. Profesní etika trenéra je neslučitelná s šířením urážek, pomluv nebo nepodložených obvinění sportovců, svých kolegů, sportovních orgánů, klubů i kohokoli jiného.
 7. Trenér se musí chovat tak, aby svým jednáním nediskreditoval ani nepoškodil prestiž trenérského povolání.
 8. Povinností trenéra je vyvarovat se všeho, co se neslučuje s etickou normou chování a co může ve sportovní veřejnosti zavdat důvod podezírání z předpojatosti, či neobjektivnosti.
 9. Trenér je svým chováním příkladem pro své svěřence
 10. S vykonáváním činnosti trenéra mládeže klubu je neslučitelné korupční jednání či podvodné jednání jiného druhu.
 11. Trenér nezkresleně prezentuje svou práci v médiích a na veřejnosti
 12. Trenér s platnou trenérskou smlouvou s klubem nesmí být současně smluvním agentem hráče, či spolupracovníkem agentury zastupující hráče.

II. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU KE SPORTOVCI

 1. Trenér vede sportovce k vědomí odpovědnosti za sebe samé.
 2. Trenér jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých svěřenců.
 3. Trenér pomáhá rozvíjet potenciál sportovců podle svého nejlepšího vědomí a svědomí 
 4. Trenér dbá vedle důrazu na výkon a výsledek rovněž o zdraví sportovců.

III. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA KE KLUBU

 1. Trenér odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazků ke klubu.
 2. Trenér se ve své každodenní praxi snaží ovlivňovat pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve prospěch společného cíle s klubem.
 3. Vzhledem k projektu letní hokejové školy pořádané klubem mají všichni trenéři, kteří mají s klubem podepsanou profesionální smlouvu o výkonu trenérské činnosti zakázáno účastnit se komerčních letních hokejových škol.

IV. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA KE SVÝM KOLEGŮM

 1. Trenér respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, i v případě, že se s nimi neztotožňuje.
 2. Trenér respektuje znalosti, zkušenosti a výsledky svých kolegů a ostatních odborných pracovníků, vykonává a prohlubuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu trenérské odbornosti.
 3. Kritické připomínky k názorům, či činnosti svých kolegů vyjadřuje v takových situacích a takovým způsobem, aby neposkytl třetím osobám možnost posuzovat činnost kolegů v nesprávných souvislostech.
 4. Trenér se vyhýbá kritice svých kolegů v médiích.

V. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU KE SVÉMU POVOLÁNÍ A ODBORNOSTI

 1. Trenér dbá o udržení a zvyšování prestiže svého povolání.
 2. Trenér se snaží o udržení, resp. zvýšení vlastní odborné úrovně, celoživotním vzděláváním, využíváním znalostí a dovedností svých kolegů a jiných odborníků, či praktiků případně uplatňování nových přístupů a metod.
 3. Trenér se snaží se působit na to, aby trenérskou profesi neprováděli nekvalifikovaní jedinci. 
 4. Trenér spolupracuje na vzdělávání trenérů, své znalosti a dovednosti dává ve prospěch všech trenérů v klubu.
 5. Trenérům je zakázáno kouření v okolí sportovišť, zimního stadionu a všude tam, kde bude v kontaktu s hráči mládeže (tréninky, utkání, cesty na utkání).

VI. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU K ROZHODČÍM

 1. Trenér respektuje rozhodčí jako neoddělitelnou součást sportovního klání a vede tak i své svěřence a spolupracovníky.

VII. PRAVIDLA ETICKÉHO CHOVÁNÍ TRENÉRA VE VZTAHU K SOUPEŘI

 1. Trenér dává veškeré své znalosti, dovednosti, kreativitu a invenci ve prospěch cíle s vědomím plného respektu vůči soupeřům a v mezích vytýčených pravidly ledního hokeje.
 2. Trenér uznává soupeře jako entitu, kterou se snaží překonat, či porazit pouze způsoby vytýčenými pravidly ledního hokeje.
 3. Trenér má ke svým soupeřům respekt také mimo sportovní zápolení.
Twitter
Facebook

Hlavní partner arény

ČSOB Pojišťovna ARENA

Partneři

Město Pardubice
Chládek a Tintěra
go4games
Autocentrum Barth
Seven Energy
FERATT
Pardubický kraj
České dráhy
Reklamní banner
KAS
 
Autocentrum BARTH
Autocentrum BARTH
Fanshop Dynana Pardubice
BARTH Reklamka
Autocentrum BARTH

Chcete být vidět?

Banner sponzoři